Bill Johnson – Belofte’s van God

Ik heb dit keer eens de tijd genomen om een hele preek van Bill Johnson naar het Nederlands te vertalen. Laat me even weten of dit iets is wat je fijn vindt, dan kan ik dit misschien wat vaker gaan doen 😉 Ik bid dat het je ook veel nieuwe inzichten zal geven, ik zag hierdoor beter in hoe God werkt door Zijn beloftes heen.

Hieronder vind je de Nederlandse vertaling van mijn Engelse aantekeningen, de originele aantekeningen staan er ook onder.
Als je de preek helemaal wilt kijken kan dat ook, klik dan hier op de link http://www.bethel.tv/watch/3883/sunday-morning/2016/02/21 (Het kan zijn dat die net iets anders is, mijn aantekeningen zijn gemaakt in de dienst van 8 uur s’ochtends)

Nederlandse vertaling
2 Korinthiërs 1:20 NIV (door mij vertaald naar het Nederlands)
“Hoeveel beloften God ook heeft gemaakt, ze hebben altijd “Ja” als antwoord in Christus. En door Hem heen wordt “amen” uitgesproken door ons tot de glorie van God”

Of vanuit de Basis Bijbel, die het heel erg simpel en te begrijpen vertaald
Want alles wat God heeft beloofd, heeft Hij door Jezus ook gedaan. Jezus is Gods ‘ja’. Daarom zeggen we ook door Hem ‘Amen! Zo is het!’ En dat eert God.

Alle beloften van God hebben een “ja”, Hij houd niet terug, plaagt ons er niet mee, Hij liegt ons niet voor. Alle beloften hebben al als antwoord een “ja”.

Amen betekent “het zij zo”, en dat gaat niet om een achteloze; “nouja als het dan echt moet” of “ja doe het maar in mijn leven God”, maar om een samenwerking vanuit verbond om iets te laten plaatsvinden. Het is een akkoord om ergens bij betrokken te zijn. Wanneer God Zijn hele plan voor ons uitlegt zijn de beloften gemaakt. Wij moeten ons in samenwerking met God uitstrekken naar wat Hij zegt en wat Hij aan het doen is.

In het Oude Testament is de belofte over Israel’s erfenis het Beloofde Land. In het Nieuwe Testament is die belofte het Koninkrijk van God, deze 2 zijn parallel. Dit laat de natuur van dat land zien, van onze erfenis. Het werkt door beloften heen.

Wanneer God ons een belofte geeft gaat Hij in onze toekomst, Hij is immers niet gebonden door tijd, en brengt een woord terug dat nodig is om ons te krijgen waar Hij ons wilt krijgen. Dat woord is om ons toe te rusten en stap bij stap naar die plek te krijgen.

Larry Randolph maakte een paar jaar geleden een nuchterende statement: “While God will always keep all of His promises, He is not obligated to keep our potential.” Vrij vertaald ; “Terwijl God zal zich altijd aan al Zijn beloften houden, is Hij niet verplicht om ons potentieel te vervullen.”

Wij hebben een rol in onze belofte, niet iets groots of geweldigs, maar God heeft ervoor gekozen om met ons samen te werken. Wij die in Zijn evenbeeld zijn geschapen. Hij heeft op al Zijn beloften al Zijn “ja” gegeven, maar Hij mist onze amen, onze samenwerking met wat Hij van plan is te gaan doen. God beloofde Israel het beloofde land, het is allemaal voor jullie, maar het kostte vele jaren om alles ervan te krijgen, waarom? Dat het zo langzaam ging lag niet aan God, maar het lag aan degenen die amen zeiden op Zijn belofte.

Amen is een overgegeven, uitstrekkende positie van samenwerking binnen verbond om Gods doel werkelijkheid te zien worden op aarde.

Genesis 30:35-42 Basis Bijbel
Maar diezelfde dag haalde Laban alle gestreepte en gevlekte geiten tussen zijn vee uit, alles waar iets wits aan was. Ook alle bruine schapen haalde hij uit de kudde weg. Hij liet zijn zonen voor die dieren zorgen. 36 En hij zorgde ervoor dat er een afstand van drie dagen reizen was tussen dat vee en de rest van Labans vee waar Jakob voor moest zorgen.

37 Toen nam Jakob takken van populieren, amandelbomen en kastanjes. Daarop maakte hij witte strepen door de schors af te schillen, zodat het witte hout zichtbaar werd. 38 Hij legde de geschilde takken in de drinkbakken waar de schapen en de geiten kwamen drinken. Hij legde ze vlak bij de dieren. Als de dieren daar kwamen drinken, paarden ze met elkaar. 39 Als ze gepaard hadden bij de bakken met de takken, kregen ze gestreepte, gespikkelde en gevlekte jongen. 40 Die jonge dieren hield hij apart en liet ze niet bij de andere dieren van Laban komen. Zo ontstond er een kudde voor hemzelf van gespikkelde en gevlekte geiten en bruine schapen. 41 Elke keer als de sterkste dieren paarden, legde Jakob de gestreepte takken in de drinkbakken, zodat ze bij de takken zouden paren. 42 Maar als de zwakke dieren paarden, legde hij de takken er niet in. Zo werden de zwakke dieren voor Laban en de sterke voor Jakob.

Laban had gestolen van zijn schoonzoon Jakob, en God wilt Jakob eren. Jakob stelt voor om het gestreepte, gevlekte en gespikkelde vee te nemen. Het vee zag de takken die geschild waren en er werd vee verwerkt dat leek op die takken.

De Bijbel spreekt over gewassen worden met het Woord. (dit haal ik buiten de context, Bill Johnson gaf hier geen verdere uitleg van, we hadden maar 10 minuten)

Efeziërs 5:25-26 Basis Bijbel
Hij heeft de gemeente schoongewassen door haar te baden in het woord. Zo kon de gemeente Zijn eigendom worden.

Wanneer wij komen om te drinken zullen we altijd krijgen waar we naar kijken.

Ik wist dit vanuit ervaring voordat ik het in de Bijbel zag. Ik merkte dat wanneer ik bepaalde dingen met me meedroeg en voor God legde in mijn leven dat Hij zou spreken en mij beloften gaf in dat gebied. Ik begon precies de dingen te krijgen waar ik mee bezig was wanneer ik de Bijbel las; zorgen, lasten, visie en dromen. Ik kwam naar het water en begon te lezen, en Hij zou beginnen tegen me te spreken over die dingen.

Praktisch gezien;
De beloften van God zijn er om onze toekomst richting te geven.
Als God jouw dienaar is zal Hij je altijd frustreren, maar als wij Zijn dienaar zijn zal je altijd versteld staan.
Beloften moeten ons leiden tot vertrouwen, als ze ons niet tot vertrouwen leiden, groeit er iets in ons waardoor we denken dat wij recht hebben op iets.

Engels
For no matter how many promises God has made, they are “Yes” in Christ. And so through him the “Amen” is spoken by us to the glory of God.”
‭‭2 Corinthians‬ ‭1:20‬ ‭NIV‬‬
http://bible.com/111/2co.1.20.niv

All promises of God are yes, He is not a withholder, not a teaser or a deceiver, not a liar. All determined to be yes ahead of time.

Already said Yes in the heavens, but He misses our amen. Amen is a covenantal partnership to bring something about. It’s an agreement to be included and to partner in. When Jesus lays out His entire plan, the promises are made. More than just say yeah let it happen. It is a co labouring agreement to yield to what God is saying and doing.

Old Testament, area of Israels inheritance, the land of Promise. In the New Testament Kingdom of God, they are parallel. Shows us the nature of that land, of our inheritance. Through promise. When God gives us a promise He goes into our future (He is not bound by time) and brings back a word that is necessary to get us where He wants us to be. The word is to equip us to step by step get us to that place.

Larry Randolph
While God will always keep all of His promises, He is not obligated to keep our potential.

We have a part of our promise, nothing big, or great, but God has chosen to work with His people, those who were made in His image.

God promised Israel the Promised Land, it is all yours, but it took many years to take all of it, why? The slowness was not Gods problem, it was on the problem of those who said amen. Amen is a yielded surrendered position of covenantal partnership to see the purpose of God accomplished on the earth.

“That same day he removed all the male goats that were streaked or spotted, and all the speckled or spotted female goats (all that had white on them) and all the dark-colored lambs, and he placed them in the care of his sons. Then he put a three-day journey between himself and Jacob, while Jacob continued to tend the rest of Laban’s flocks. Jacob, however, took fresh-cut branches from poplar, almond and plane trees and made white stripes on them by peeling the bark and exposing the white inner wood of the branches. Then he placed the peeled branches in all the watering troughs, so that they would be directly in front of the flocks when they came to drink. When the flocks were in heat and came to drink, they mated in front of the branches. And they bore young that were streaked or speckled or spotted. Jacob set apart the young of the flock by themselves, but made the rest face the streaked and dark-colored animals that belonged to Laban. Thus he made separate flocks for himself and did not put them with Laban’s animals. Whenever the stronger females were in heat, Jacob would place the branches in the troughs in front of the animals so they would mate near the branches, but if the animals were weak, he would not place them there. So the weak animals went to Laban and the strong ones to Jacob. In this way the man grew exceedingly prosperous and came to own large flocks, and female and male servants, and camels and donkeys.”
‭‭Genesis‬ ‭30:35-43‬ ‭NIV‬‬
http://bible.com/111/gen.30.35-43.niv

Laban had been a thief to his son in law Jacob, the Lord wanted to honour Jacob. What if I just take the spotted and speckled cattle? The cattle would see those branches that were spotted and speckled and conceived while they were looking at those branches.

Washing of the water with the word of God. Whenever we come to drink we will always produce what we behold as we drink.

Knew this by experience before I saw this in Scripture. I noticed that when I carried certain things in my life before the Lord that when I would read He would speak to me and give me promise, I would begin to reproduce the very things that I carried to the waters, the concerns, the visions, the burdens, the dreams.

I would come to the water and begin to read, thats how I learned to listen to the voice of God, because He talked to me. The invitation is this; the promises of God are to dictate our future.
If God is your servant He will always frustrate you, but if you are His servant you will always stay amazed
Promises are to lead us to trust, if it doesnt lead us to trust it breeds in us an entitlement spirit

Vorig bericht
Ik ben een cheeseburger?
Volgend bericht
It Has Only Just Begun
Menu